پروندۀ طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

 

سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای

مشهد مقدس – مسجد امام حسن مجتبی علیه‎‌السلام

رمضان المبارک ۱۳۵۳ شمسی

نسخۀ الکترونیکی تعاملی (PDF) طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن

     دانلود    

 

مجموعه صوتی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

 

ایمان


۱- جلسۀ اول: ایمان  ۱
دانلود

۲- جلسۀ دوم: ایمان  ۲
دانلود

۳- جلسۀ سوم: ایمان از روی آگاهی
دانلود
۴- جلسۀ چهارم: ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی
دانلود
۵- جلسۀ پنجم: ایمان و پایبندی به تعهدات
دانلود
۶- جلسۀ ششم: نویدها ۱
دانلود
۷- جلسۀ هفتم: نویدها ۲
دانلود

 

 

 

توحید


۸- جلسۀ هشتم: توحید در جهان‌بینی اسلام
دانلود

۹- جلسۀ نهم: توحید در ایدئولوژی اسلام
دانلود
۱۰- جلسۀ دهم: عبادت و اطاعت انحصاری خدا
دانلود
۱۱- جلسۀ یازدهم: روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا
دانلود
۱۲- جلسۀ دوازدهم: توحید و نفی طبقات اجتماعی
دانلود
۱۳- جلسۀ سیزدهم: تأثیرات روانی توحید
دانلود

نبوت


۱۴- جلسۀ چهاردهم: فلسفۀ نبوت
دانلود
۱۵- جلسۀ پانزدهم: بعثت در نبوت
دانلود
۱۶- جلسۀ شانزدهم: رستاخیز اجتماعی نبوت
دانلود
۱۷- جلسۀ هفدهم: هدف‌های نبوت
دانلود
۱۸- جلسۀ هجدهم: نخستین نغمه‌های دعوت
دانلود
۱۹- جلسۀ توزدهم: گروه‌های معارض
دانلود
۲۰- جلسۀ بیستم: فرجام نبوت ۱
دانلود
۲۱- جلسۀ بیست‌ویکم: فرجام نبوت ۲
دانلود
۲۲- جلسۀ بیست‌ودوم: تعهدِ ایمان به نبوت
دانلود

 

ولایت


۲۳- جلسۀ بیست‌وسوم: ولایت
دانلود
۲۴- جلسۀ بیست‌وچهارم: پیوندهای امت اسلامی
دانلود
۲۵- جلسۀ بیست‌وپنجم: بهشت ولایت
دانلود
۲۶- جلسۀ بیست‌وششم: در پیرامون ولایت ۱
دانلود
۲۷- جلسۀ بیست‌وهفتم: در پیرامون ولایت ۲
دانلود

 

۲۸- جلسۀ بیست‌وهشتم: در پیرامون ولایت ۳ – هجرت
دانلود